bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial, de l'Agència de l'habitage de Catalunya

Informem de que s'ha publicat al DOGC de 28 d'abril la RESOLUCIÓ GAH/904/2017, de 25 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial, de l'Agència de l'habitage de Catalunya.
Pendent de publicació la convocatòria per a l'any 2017.
La Resolució incorpora els següents annexos:
1. Bases reguladores
2. Documentació que s'ha d'aportar en les diferents fases del procediment
3. Especificacions tècniques en les intervencions dels edificis existents
4. Llocs de presentació de les sol•licituds
5. IRSC ponderat
Característiques generals de les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions:
Finalitat : promoure en els edificis la conservació, la millora de la qualitat i de la sostenibilitat, i la realització dels ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat.
Actuacions subvencionables: Es consideren actuacions subvencionables totes les que es recullen en les bases de la convocatòria (base 2) dins les següents actuacions:
• Obres de conservació dels edificis que disposen de l'informe d'Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE) que qualifiqui les deficiències detectades en els seus elements comuns com a greus o molt greus.
• Actuacions per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat de l’edifici.
• Actuacions per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat, que adeqüin els edificis i els accessos als habitatges i locals a la normativa vigent (instal•lació asensors, productes de suport,...)
Beneficiaris: Poden accedir a les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges. També poden ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per les Administracions propietàries dels edificis d'habitatges.
Resten excloses d'aquesta convocatòria les sol•licituds per a actuacions de rehabilitació d'edificis d'ús residencial de la ciutat de Barcelona, que es regeixen per les bases del Consorci de l’Habitatge de Barcelona. També queden excloses d'aquesta convocatòria les actuacions que es duguin a terme en els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les bases del Consorci Metropolità de l'Habitatge.
Requisits dels edificis:
• Edificis de tipologia residencial construïts i acabats abans de 1981
• Mínim del 70% de la superfície construïda ha d'estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d’ús diferent a habitatge.
• Mínim del 70% dels habitatges han de constituir domicili habitual i permanent
• Han de tenir un mínim de 8 habitatges (amb excepcions)
• Disposar amb caràcter obligatori i prèviament de l'informe d'Avaluació de l'Edifici que acrediti la necessitat de l'actuació.
Encara que no compleixin els primers 3 requisits excepcionalment també s'admeten:
• Edificis amb greus danys estructurals o d'altre tipus que justifiquin la seva inclusió al programa.
• Els edificis amb destí íntegre a lloguer durant 10 anys a partir de la recepció de la subvenció.

Termini d'execució de les obres s'han de començar en un termini màxim de 6 mesos des de la data de notificació de la resolució de la subvenció. El termini per a l'execució de les obres de rehabilitació no pot excedir els 16 mesos comptats des de la data que consti al certificat d'inici de les obres de rehabilitació. Aquest termini es podrà prorrogar excepcionalment fins a 18 mesos, quan es tracti d'edificis o actuacions que afectin 40 o més habitatges.
Import de la subvenció:
La quantia màxima de les subvencions no pot superar els 11.000 € per habitatge i per cada 100 m2 de superficie útil de local que participi en les despeses de les actuacions o 12.100€ si es tracta d'edificis declarats bens d'interès cultural.
Aquesta quantia no pot superar el 35% del cost subvencionable de l'actuació, exepcionalment pot arribar al 50 % en el cas d'actuacions per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat.
Sol•licituds: s'ha de formalitzar en imprès normalitzat, degudament signades i amb la documentació detallada en l'annex 2 de la Resolució.
Incompatibilitat amb les subvencions del programa de foment de la regeneració i renovació urbanes i el Programa per al foment de ciutats sostenibles i competitives (RD 233/2013).
Compatibilitat amb subvencions d'altres administracions públiques, sempre que la suma dels imports concedits no superi la totalitat del pressuspost de les obres de rehabilitació.

0
 

Cerques un tràmit?

· Certificat d'empadronament
· Llicència d'obres
· Instància general
· Ocupació de la via pública
· Reserva d'espais i material
· Informe urbanístic

 

 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges