MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS 2017

Al Ple del passat 20 d’octubre es van aprovar diferents modificacions per a les Ordenances Fiscals per l’any 2017. A continuació us fem un resum:

Impost sobre Béns Immobles (IBI, tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles rústics, urbans i de característiques especials)

• S’iguala el gravàmengravamen dels immobles que tenen un ús comercial (industria i serveis, comerç, turisme, esportiu i oficines) al que ja tenen els immobles amb ús industrial (0,550). Amb aquest augment que només tindrà efecte sobre el 10% dels immobles amb el valor cadastral més elevat dels usos abans esmentats, s’ingressaran uns 2.300 € més. Amb aquesta mesura fem que els immobles no residencials amb els valors cadastrals més alts aportin una mica més a les arques municipals.

• S’incrementa el límit del valor cadastral (de 50.000 a 70.000€) dels immobles que constitueixen habitatge habitual d’una familiafamília nombrosa i que dóna dret a una bonificació del 80 % en la quota íntegra. S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.

Lligat a aquesta bonificació, l’Equip de Govern està treballant per concedir unes subvencions (ajuts socials) a propietaris i llogaters (quan consti en el contracte de lloguer que l’IBI és a càrrec del llogater), a través de Serveis Socials, on es subvencionarà l’IBI segons els d’ingressos dels sol•licitants. Més endavant us seguirem informant.

Impost sobre activitats econòmiques (IAE, tribut que grava les activitats econòmiques si han obtingut un import net del seu volum de negocis igual o superior a 1.000.000 d'euros l’any immediat anterior al del meritament de l’IAE):

• Seguint amb la línia de les ordenances anteriors, s’incrementa en 0,1 punts el coeficient aplicable a les activitats en les vies públiques de 1ª categoria (1,9) i de 2ª categoria (1,8).

• Es crea una bonificació per a les activitats empresarials que s’iniciïn al municipi. La bonificació durarà cinc anys i serà del 50% el 1r any, del 40% el 2n, del 30% el 3r, de 20% el 4t i del 10% el 5è any.

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM, tribut que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa aptes per circular per vies públiques):

• S’elimina la bonificació als vehicles amb una antiguitat superior a 40 anys. Tot i això, aquest vehicles podran ser subvencionats si estan a la categoria de clàssics o històrics.

Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU, tribut directe que grava l'increment de valor que ha experimentat un terreny mentre una persona ha estat propietària d'un immoble):

• S’augmenta el percentatge de bonificació del 30 al 95% en les transmissions de terrenys que afectin a l’habitatge habitual, per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants.

Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres (ICIO, tribut que cal pagar per la realització dins del terme municipal de qualsevol construcció, instal•lació o obra per a les quals calgui obtenir una llicència urbanística o presentar una declaració responsable o una comunicació prèvia):

• Es bonifica el 95% de les obres d’implantació d’energia solar tèrmica i / o plaques fotovoltaiques i altres energies alternatives.
• Es bonifica el 90% de les obres de rehabilitació estructural/global d’edificis del nucli antic del municipi (clau 1a i 1b).
• Es bonifica el 70% de les obres d’implantació d’un sistema de reaprofitament d’aigües brutes o de pluja en nova edificació, rehabilitació, ampliació o millora.

Amb aquestes bonificacions es vol promocionar la rehabilitació, la conservació i el repoblament del Casc Antic, per altra banda també es busca potenciar la implantació de sistemes més sostenibles.

Ordenança que regula el cementiri:

• Es crea la taxa de Columbaris: 10 €/any.

Ordenança que regula els guals i les reserves de la via pública:

• Es modifiquen els preus dels guals. El cost serà de 15€ per metre linial i de 20€ per placa.

• Es crea una reserva de la via pública nova d’Horari comercial a 50€ el metre lineal i s’apugen la de Menys de 6 hores a 30 €/m.l. i la Permanent a 75€ per metre lineal.

A causa del Programa Activem-nos i Respirem es crea una taxa quadrimestral de 30€ pels usuaris del servei. Si es paga l’activitat anualment, s’estableix un descompte del 10% del total de l’import que resulta de pagar les tres quotes quadrimestrals (81€, en comptes de 90€,el càrrec es farà a principi del curs).

*Es creen dos nous preus públics per tal de poder oferir a les oficines de l’Ajuntament el llibre Paisatges Geològics (19€) i el CD Commemoració 50 anys amics de la sardana Artés (15€).

 

Cerques un tràmit?

· Certificat d'empadronament
· Llicència d'obres
· Instància general
· Ocupació de la via pública
· Reserva d'espais i material
· Informe urbanístic

 

 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges