Publicació Bases reguladores per a la concessió de subvencions al foment de la rehabilitació edificatòria

S’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ GAH/1320/2016, de 20 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2016.

SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA D'EDIFICIS DE TIPOLOGIA RESIDENCIAL

OBJECTE
L'objecte d'aquestes bases reguladores és establir quines són les actuacions que, en matèria de foment de la rehabilitació edificatòria, són susceptibles de rebre subvencions, i establir les condicions i els requisits per accedir-hi, amb la finalitat de promoure en els edificis la conservació, la millora de la qualitat i de la sostenibilitat, i la realització dels ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat.

ENTITATS BENEFICIÀRIES
Poden ser beneficiaris de les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges. En el cas previst a l'article 19.2.b) del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, també podran ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret
públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per les administracions propietàries dels habitatges.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
Són subvencionables les obres de rehabilitació que tenen com a finalitat la conservació, la millora de la qualitat i la sostenibilitat, i l'accessibilitat de l'edifici, segons les especificacions tècniques descrites a l'annex 3.
Les obres de conservació dels edificis que disposin d'un informe d'inspecció tècnica de l'edifici d'habitatges (IITE), que qualifiqui les deficiències detectades d'importants o greus o molt greus dels seus elements comuns, descrites a l'article 20.1 del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril:
a) Obres relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura i les instal·lacions de l'edifici.
b) Obres relatives a l'estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes i mitgeres o altres elements comuns d'edificis d'habitatges declarats béns d'interès cultural, catalogats o protegits, o situats dins dels conjunts historicoartístics.
c) Quan es tracti d'edificis que no tinguin la consideració anterior, aquests tipus d'obres només es poden subvencionar si s'executen simultàniament amb actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l'edifici.
d) Obres que es realitzin en les instal·lacions comunes d'electricitat, fontaneria, gas, sanejament, recollida i separació de residus i telecomunicacions, amb la finalitat d'adaptar-les a la normativa vigent.
En aquest cas no serà exigible que la deficiència per incompliment de la normativa vigent estigui qualificada en l'informe d'inspecció tècnica de l'edifici d'habitatges (IITE).
Actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l'edifici, descrites a l'article 20.2 del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril:
a) La millora de l'envolupant tèrmica de l'edifici, per reduir la demanda energètica de calefacció i refrigeració, mitjançant actuacions de millora del seu aïllament tèrmic, la substitució de fusteries i envidraments dels forats, o d'altres, inclosa la instal·lació de dispositius bioclimàtics. En tot cas, s'haurà de complir, com a mínim, el que estableix el document bàsic DB-HE1 del Codi tècnic de l'edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.
b) La instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració, producció d'aigua calenta sanitària i ventilació per al condicionament tèrmic o l'increment de l'eficiència energètica dels elements existents, mitjançant actuacions com:
La substitució d'equips de producció de calor o fred, la instal·lació de sistemes de control, regulació i gestió energètica, comptadors i repartidors de costos energètics per a instal·lacions centralitzades de calefacció; l'aïllament tèrmic de les xarxes de distribució i transport o la substitució dels equips de moviment dels fluids termòfors; la instal·lació de dispositius de recuperació d'energies residuals, i la implantació de sistemes de refredament gratuït per aire exterior i de recuperació de calor de l'aire de renovació, entre d'altres.
c) La instal·lació d'equips de generació o d'equips que permetin la utilització d'energies renovables com l'energia solar, biomassa o geotèrmia, que redueixin el consum d'energia convencional tèrmica o elèctrica de l'edifici. S'inclou la instal·lació de qualsevol tecnologia, sistema o equip d'energia renovable, com panells solars tèrmics, a fi de contribuir a la producció d'aigua calenta sanitària requerida per als habitatges, o la producció d'aigua calenta per a les instal·lacions de climatització.
d) La millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions comunes d'ascensors i il·luminació, de l'edifici o de la parcel·la, mitjançant actuacions com la substitució de llums i lluminàries per altres de més rendiment energètic, per exemple generalitzant la il·luminació LED, les instal·lacions dels sistemes de control d'encesa i de regulació del nivell d'il·luminació, i l'aprofitament de la llum natural.
e) La millora de les instal·lacions de subministrament i la instal·lació de mecanismes que afavoreixin l'estalvi d'aigua, així com la implantació de xarxes de sanejament separatives en l'edifici, i d'altres sistemes que afavoreixin la reutilització de les aigües grises i pluvials en el mateix edifici o en la parcel·la, o que redueixin el volum d'abocament a la xarxa pública de sanejament.
f) La millora o el condicionament de les instal·lacions per a l'adequada recollida i separació dels residus domèstics en l'interior dels habitatges i en els espais comuns de les edificacions.
g) Les actuacions que millorin el compliment dels paràmetres establerts en el document bàsic DB-HR, protecció contra el soroll, del Codi tècnic de l'edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.
h) L'adequació dels espais privatius de la parcel·la per millorar l'estanquitat del sòl, adaptar la jardineria a espècies de baix consum hídric, optimitzar els sistemes de reg i altres actuacions bioclimàtiques.
El conjunt de les actuacions per fomentar la qualitat i sostenibilitat de l'edifici ha d'incloure una o diverses de les actuacions previstes en els apartats a), b), o c), de manera que s'aconsegueixi una reducció almenys d'un 30% sobre la situació prèvia a aquestes actuacions, de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'edifici, referida a la certificació energètica. Per a la seva justificació s'han d'utilitzar els programes informàtics reconeguts pels ministeris de Foment i d'Indústria, Energia i Turisme, i aportar la documentació detallada a l'annex 2.
Actuacions per realitzar els ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat, descrites a l'article 20.3 del Reial decret 233/2013, de 5 d'abril. Es consideren actuacions per realitzar els ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat les que adeqüin els edificis i els accessos als habitatges i locals a la normativa vigent. En particular:
a) La instal·lació d'ascensors, remuntadors d'escales, rampes o altres dispositius d'accessibilitat, inclosos els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent.
b) La instal·lació o dotació de productes de suport: grues o artefactes anàlegs que permetin l'accés i l'ús de les persones amb discapacitat als elements comuns dels edificis, com jardins, zones esportives, piscines i similars.
c) La instal·lació d'elements d'informació o d'avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin l'orientació en la utilització de les escales i els ascensors.
d) La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior, com videoporters i anàlegs.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
a) Per a les sol·licituds de subvenció subjectes a concurrència pública competitiva per a actuacions descrites a la base 10.1, el termini de presentació s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 30 de juny de 2016.
b) Per a les sol·licituds de subvenció subjectes a concurrència publica no competitiva per a actuacions descrites a la base 10.2, el termini de presentació s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 30 de setembre de 2016.

ENLLAÇ PUBLICACIÓ: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7129/1496902.pdf

 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges