RESUM PLE TELEMÀTIC DEL 21 DE MAIG DEL 2020

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera telemàtica el 21 de maig de 2020, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, per tal de tractar els assumptes que es relacionen.

1.- JUSTIFICACIÓ CELEBRACIÓ PLE TELEMÀTIC

Ratifiquem el poder fer aquest ple de manera telemàtica, a causa de la crisi sanitària per unanimitat

2.- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

Aprovem les actes de les sessions anteriors per unanimitat.

3.- DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

No hi han qüestions al respecte

4.- ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

4.1.- PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS PER A DESPESES ADQUIRIDES DURANT L’EXERCICI 2019

Aprovem unes factures del 2019 i que s'han d'incorporar al pressupost del 2020. Això és degut a qque unes no és van poder aprovar a temps i les altres és van rebre ja a l'any 2020, però que són del 2019.

La Teresa per JxA demana sobre les factures. Una es del Consell Comarcal per uns serveis prestats l'any 2018, un concert uqe és va dur a terme al 2019 però ha arribat ara i d'un bufet d'advocats per la defensa de personal de l'any 2019.

S'aprova per unanimiat.

4.2.- PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)

Modifiquem les taxes referents a l'Escola Municipal de Música d'Artés. S'ha desglossat la matricula, una de general i una de 25€ per nadons i infants de 3 a 5 anys, ja que el seu ús de les instal·lacions és inferior.

S'oferiran noves classes i cal reflectir-les. Aquestes noves classes no suposaran un cost extra ja que és podrà fer amb la plantilla actual.

S'aprova per 11 vots a favor i 2 en contra de Junts per Artés.

4.3.- DICTAMEN APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA 2020 PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES AL LLOGUER PER A JOVES DEL MUNICIPI D’ARTÉS

Tornem a treure les bases per les ajudes de lloguer per joves, són iguals que les de l'any passat i surten amb retard a causa de la crisi de la COVID-19

El Ramon de Junts per Artés informa que ells votaran en contra ja que és una mesura que costa molts diners i que afecta a una part molt petita de la població.

Àngel, regidor d'Habitatge, diu que és una proposta que ha sortit 2 anys entre les més votades de pressupostos participatius.

S'aprova per 11 vots a favor i 2 en contra de Junts per Artés.

4.4.- RATIFICAR ELS SEGÜENTS DECRETS D’ALCALDIA: 00061-2020 -0064-2020 I 0091-2020 EXPEDIENT CONTRACTACIÓ OBRA POLÍGON STA. M. D’ARTÉS

Fem una sola votació per ratificar els 3 decrets.

Teresa demana sobre la suspensió de l'obertura de les diferents propostes.

Va quedar suspesa per el decret d'estat d'alarma decretat per el Gobierno. S'ha fet avui, dijous 21 a la tarda, i l'obra va endavant.

És ratifiquen per unanimitat.

4.5.- DONAR COMPTE DELS SEGÚENTS DECRETS:

-DECRETS ALCALDIA PERSONAL COVID-19 NÚMS 0086-2020, 0087-2020, -0093-2020 I 0136-2020.

Instruccions sobre el personal municipal: serveis mínims i reincorporacions.

-DECRETS ALCALDIA COMPETÈNCIES JUNTES DE GOVERN NÚMS 0092-2020, 0097-2020 I 0138-2020

Teresa demana que si la Junta de Govern és un òrgan col·legiat per donar suport a l'Alcalde, no entén el perquè és va suspendre en aquest cas i el perquè és recuperar si sembla que no fa falta. Al no se necessari creu que els regidors que en formen part haurien de rebaixar-se el sou.

És va retirar per un tema de funcionalitat, ja que no estàvem preparats per un teletreball d'una manera tant brusca. A causa del decret d'Estat d''Alarma moltes de les coses que passen habitualment per la Junta de Govern estaven suspeses. Cal recordar que els regidors que formen part de la Junta de Govern no cobren per l'assistència en aquest òrgan.

  • DECRET ALCALDIA LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2019 NÚM 176-2020

Presentem el tancament del pressupost passat i del romanent liquid de tresoreria.

És fa una pausa ja que dos regidors perden la connexió al ple telèmatic.Pausa tècnica. Hem perdut dos regidors

La Teresa demana si el romanent liquid de tresoreria són uns diners els quals és poden gastar en la seva totalitat.

L'interventora explica que és una fotografia de tot el liquid a dia 31 de desembre en el cas de que haguéssim cobrat tot i s'hagués pagat tot i la base liquida de la que disposem.

Hem incorporat ja part del romanent en el pressupost de coses iniciades i plantejades en el pressupost passat i que és pagaran aquest any.

I sobre les informacions llançades des del Gobierno al qual és podrà utilitzar una part concreta del romanent per a despeses socials derivades de la crisi sanitària, sense afectar la regla de la despesa, en el cas d'Artés són només uns 12.800€.

  • DECRET ALCALDIA PLA PRESSUPOSTARI MIG TERMINI NÚM 84-2020

Informació per el ministeri havíem d'enviar-ho abans del 14 de març. S'ha fet mantenint les línies pressupostaries de les que ja veníem.

4.6.- DONAR COMPTE INFORME RESUM ANUAL CONTROL INTERN 2019

L'interventor ha de fer un informe sobre el que s'ha observat l'any anterior sobre la fiscalització.

No hi ha hagut cap objecció, només hem donat compte a la sindicatura sobre els expedient extrajudicials que s'ha de fer de manera obligatòria.

Recomana augmentar el personal tècnic de l'ajuntament (intervenció i secretaria) i licitar els contractes ja esgotats i licitar tots els d'un any.

S'ha allargat el plaç a causa de l'estat d'alarma.

Ara l'alcalde ha de prepar un pla al respecte i dona compte al ple abans de 3 mesos.

Juan José de Ciutadans creu que s'ha d'augmentar la plantilla de la policia local, i no és a referència en el pla.

La interventora informa, que ella només ha de fer referència a les parts que fiscalitza i que la policia no en forma part i per aquest motiu no se'n fa referència en el seu informe.

Juan José informa que aprofita l'avinentesa per fer-ho extensiu a l'equip de govern.

Enric, com alcalde diu que des d'equip de govern és debat bastant sobre els RRHH, inclòs la policia. Està sobre la taula i ha quedat una mica parat per l'estat d'alarma. Però si treballa.

Teresa demana si aquesta falta de personal que comenta la interventora en el seu informe afecta en la feina.

La interventora informa que pot crear una lentitud. I a falta de personal qualificat algunes coses no és poden exigir en el personal.

4.7.- DONAR COMPTE DELS INFORMES D’OBLIGACIONS TRIMESTRALS I DE MOROSITAT DEL 1R TRIMESTRE 2020

Complim tot i l'augment. L'augment ve que fins que no s'ha acabat d'aprovar el pressupost i la incorporació de romanent no s'han pogut pagar algunes factures. Tot i així ho complim.

5.- MOCIONS NO RESOLUTIVES

5.1.- MOCIÓ CIUTADANS: MESURES ACTUACIÓ PER IMPULSAR PER A LA RECUPERACIÓ ARRAN DE LA CRISI DEL COVID-19

Moció de Ciutadans llegeix el Juan José: és una proposta de mesures per poder adaptar-les al nostre municipi i ajudar als sectors més afectat per la crisi.

Junts per Artés informa que votarà que no ja que creu que és molt general i no s'adapta a la nostra població.

Dani de Ciutadans diu que s'ha modificat per poder-la a adaptar al màxim en sentit positiu.

Pere informa que com Equip de Govern vam proposar els canvis i tots s'han fet. Ho valorem positivament i ho agraïm.

Teresa diu que no han rebut les modificacions.

Enric diu que s'han enviat avui al matí amb l'acta.

Juan José és disculpa per haver anat tant just.

11 vots a favor i 2 en contra de Junts per Artés.

5.2.- MOCIÓ PER LA DEROGACIÓ DE LA LRSAL I LA LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA COM A MESURA NECESSÀRIA PER AFRONTAR LA NOVA CRISI SOCIAL I ECONÓMICA

Moció presentada per CUP i ERC, el Pere llegeix els acords.

Juan José estan a favor de la moció. Vol afegir que cal incrementar plantilla que cal policia.

Ramon de Junts per Artés diu que votaran negatiu ja que creuen que no és bo saltar-se l'estabilitat ja que no creuen que sigui bo gastar per sobre de les possibilitats i sempre porta problemes.

Àngel de la CUP convida a Ciutadans a unir-se a presentar-la. I respon a Junts per Artés dient que demanem derogar la llei no saltar-nos-la. Aquesta llei serveix per cobrir el dèficit de l'estat no dels ajuntaments. Aquesta llei fa que no puguem gastar en polítiques socials, tot iq eu disposem de romanent, per paliar al deute de l'estat.

Dani de Ciutadans diu que s'adhereixen a la moció.

Enric diu que votaran a favor, ja que la llei ens limita molt a nivell municipal. Ens sorprèn que JxA voti en contra quan en altres pobles estan votant a favor i la presenten amb altres partits al CCB.

Juan José diu que no veu just que si complim la norma de la despesa el Gobierno no ens deixi utilitzar el romanent en política municipal.

S'aprova per 11 vots a favor i 2 abstencions de Junts per Artés.

5.3.- MOCIÓ PER CLARIFICAR LES PRESUMPTES IRREGULARITATS COMESES PER LA MONARQUIA ESPANYOLA

Moció que surt en referència totes les noticies respecte les irregularitats aparegudes al costat de la família reial. Presentada per ERC Artés i la CUP Artés.

Juan José diu que Espanya és una monarquia parlamentaria. Recordar que la corrupció és a tot l'estat, com el 3%. Estan a favor de tota la transparència però per les referències que és fan respecte la casa Reial no poden votar a favor. ells estan en contra de totes les corrupcions indiferentment d'on vinguin

Ramon de Junts per Artés diu que fa molts anys que la corrupció està instal·lada a Espanya i són pitjors que les catalanes. Portaria la moció més enllà demanant investigar més temes com els tractes amb l'Arabia Saudita, i si te més acords a altres nivells amb altres països.

Dani de Ciutadans diu que sembla que a JxA els preocupi més el tema d'Espanya i d'aquesta moció que no pas el que el nostre poble vol com amb el tema anterior dels Pres. Participatius i les ajudes a lloguer.

Teresa de Junts per Artés diu que creu que s'estan fent afirmacions molt dures i que s'ha de respectar. I no és poden llançar suposicions.

S'aprova per 11 vots a favor i 2 en contra de Ciutadans.

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No hi ha assumptes sobrevinguts.

7.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Dani de Ciutadans vol felicitar per la bona comunicació a través de xarxes que s'ha fet durant la crisi sanitària. i per el suport al sector de la restauració en la seva reobertura.

Teresa de Junts diu que creuen que algunes coses han faltat per la crisi. Creuen que ha faltat repartiment de mascaretes i informació apart de les xarxes.

Diu que estan sortint programes de la Diputació de Barcelona per el benestar social que són molt interessants.

Ens hem de posar tots a treballar conjuntament per ajudar el poble i aconseguir la reactivació economia i social del poble.

Enric diu que sabem que internet no arriba a tothom, però el repartiment era perillós i podia crear contagis. Ho hem intentat fer el màxim de bé i seguint les recomanacions dels experts per minimitzar els riscos.

Sobre les subvencions per el programa complementari de benestar social, són unes subvencions que surten cada any i aquest any ens l'han reduït en 6000€. Han canviat el procés afavorint les ciutats grans.

Donem per tancat el ple especial de maig el 2020.

1
 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges