Mesures relacionades en matèria d’hipoteques

Tinc problemes per pagar la hipoteca. Que puc fer?

Des del passat 19 de març fins el pròxim 3 de maig de 2020 es pot presentar una sol·licitud davant l’entitat financera amb la que es va signar el préstec o el crèdit hipotecari del seu habitatge habitual perquè suspengui el pagament del deute hipotecari (amortització de capital i interessos) durant el termini d’un mes, sense perjudici de les pròrrogues que puguin acordar-se per part del govern espanyol i, durant aquest termini no es podran meritar interessos, no es podran cobrar interessos moratoris ni es podran aplicar la clàusula de venciment anticipat del contracte.

L’entitat financera disposa de 15 dies per concedir la moratòria sempre que es compleixin els requisits.

Una vegada concedida la moratòria l’entitat financera ha de comunicar al Banc d’Espanya la seva existència i duració a efectes comptables i de no imputació d’aquesta en el còmput de provisions de risc.

D’altra banda, la persona deutora d’un crèdit o préstec garantit amb hipoteca que s’hagi beneficiat de les mesures de moratòria sense reunir els requisits de vulnerabilitat econòmica exigits, serà responsable dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures de flexibilització, sense perjudici de les responsabilitats d’altre ordre que la conducta de la persona deutora hagi pogut donar lloc. L’import dels danys, perjudicis i despeses no pot ser inferior al benefici indegudament obtingut per la persona deutora per l’aplicació de la norma.

També incorrerà en responsabilitat la persona deutora que voluntàriament o deliberada busqui situar-se o mantenir-se en els supòsits de vulnerabilitat econòmica amb la finalitat d’obtenir l’aplicació d’aquestes mesures, fet que ha d’acreditar l’entitat financera que tingués concertat el préstec o crèdit.

Quins són els requisits per sol·licitar la moratòria? Què puc fer?

 1. Que la persona deutora hipotecària estigui en situació d’atur o, si és empresari o professional, que pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o que hagi de suportar una caiguda de les vendes de més del 40% (veure quadre d’ingressos).
 2. Quantia ingressos:
Ingressos mes anterior Supòsits Condicions exigides
3 vegades IPREM - 1.613,52 € General  
4 vegades IPREM - 2151,36 € Membre unitat familiar
 • Tingui declarada discapacitat en situació de dependència
 • Malaltia que li incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral
5 vegades IPREM - 2.689,20 € Deutor amb:
 • Paràlisi cerebral
 • Malaltia mental
 • Discapacitat intel·lectual, amb un grau igual o superior al 33%
 • Discapacitat física o sensorial, amb un grau igual o superior al 65%
 • Casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral

A més, aquests ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o 80,67 euros per fill, si la família és monoparental.

 1. Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, aigua, gas, telèfon, quota de la comunitat) superi el 35% dels ingressos nets familiars.
 2. Que com a conseqüència de l’emergència sanitària, la càrrega hipotecària en relació amb els ingressos s’hagi multiplicat per almenys 1,3.

Aquesta mesura també es fa extensiva a les persones fiadores, avaladores i hipotecants no deutores que es trobin en els supòsits de vulnerabilitat econòmica anteriors, les quals també podran exigir que l’entitat esgoti el patrimoni de la persona deutora principal, abans de dirigir la reclamació del deute contra elles, encara que en el contracte s’hagi renunciat al benefici d’excussió.

 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges