Mesures relacionades en matèria de lloguers

Què puc fer si no puc pagar el lloguer a causa de la crisi del COVID-19? Hi ha moratòria de lloguer durant la crisi del coronavirus o ajudes per pagar-lo?

El REIAL DECRET LLEI 11/2020 de data 31 de març aprovat per l’Estat preveu diverses mesures per evitar situacions d'impagament de lloguers de persones considerades vulnerables.

Algunes mesures encara han de desenvolupar-se en pròxims reglaments que aprovarà el mateix Govern de l’Estat i també el Govern de la Generalitat. Si voleu rebre informació des de l’Oficina d’Habitatge quan surtin els ajuts, deixeu-nos les vostres dades de contacte enviant-nos un correu electrònic a habitatge@artes.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Si el meu arrendador accepta no cobrar-me el lloguer o em proposa una moratòria, què cal fer?

Quan siguin els arrendadors els que, per iniciativa pròpia o després d'una negociació, decideixin no cobrar alguna quota de lloguer o proposar una moratòria als seus inquilins, el millor és plasmar-ho per escrit perquè no hi hagi malentesos quan se superi la crisi (establir un annex al contracte establint quines modificacions es faran al pagament dels lloguers dels mesos d’abril...i fins que s’acabi la crisi sanitària, i detallant la data i els termes de la rebaixa/moratòria/exempció).

Davant la impossibilitat que arrendador i arrendatari puguin signar presencialment, caldria almenys plasmar-ho en un correu electrònic.

En cas que sigui l’inquilí que es posi en contacte amb l’arrendador, de la mateixa manera s’ha de plasmar per escrit l’acord mitjançant correu electrònic o altres aplicacions.

Si el meu arrendador em vol cobrar la renda i no vol arribar a cap acord. Què s'hi pot fer?

En cas que l’arrendador no accepti arribar a un acord amistós, els llogaters en situació de vulnerabilitat podeu sol·licitar al propietari en el termini d’un mes (2/abril/2020),  l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda que contempla el RDLL 11/2020.

La propietat respondrà com a màxim en 7 dies laborables, detallant les condicions de l’ajornament o del fraccionament del deute que accepta o, si no, les possibles alternatives que planteja.

L’arrendador no està obligat a acceptar aquests acords d’ajornament, però poden ser el més convenient per als seus interessos.

Si la part arrendadora no accepta cap acord de reducció o moratòria, els inquilins en situació de vulnerabilitat podreu tenir accés al programa de microcrèdits/ajudes transitòries de finançament  per poder fer front al lloguer.

A quins ajuts podem accedir els inquilins d'habitatges de petits propietaris? Com s’ha de fer?

Els inquilins poden accedir alprograma d’ajudes transitòries de finançament, un programafinançat per l'Estat i gestionat a través de les entitats bancàries, amb un tipus d'interès del 0%, a retornar en 6 anys ampliable a 10 en circumstàncies extraordinàries. L'import d'aquests avals serà per cobrir un màxim de 6 mensualitats i únicament podrà destinar-se al pagament de les rendes de l’habitatge.

Modificacions al Reial Decret 106/2018,de 9 de març, pel qual es regula Pla Estatal de Habitge 2018-2021

S’incorpora un nou programa d’ajuts directes, el “Programa d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmici socialdel COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual” que serà de fins a 900€ al mes i 200€ per despeses de subministraments sempre i quan el préstec s’hagi destinat al pagament de la renda de l’habitatge habitual.

De moment no hi ha informació específica sobre com demanar aquests ajuts, però si voleu rebre informació des de l’Oficina Local d’Habitatge, deixeu-nos les vostres dades de contacte enviant-nos un correu electrònic a habitatge@artes.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Si tinc un contracte d'arrendament amb un gran tenidor o amb un organisme públic?

En aquest cas, l’article 4 del RDLL11/2020 estableix una moratòria automàtica del deute arrendatari. Per tant, si us trobeu en situació de vulnerabilitat, heu de sol·licitar a la part arrendadora en el termini d'un mes des del 2 d'abril l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda.

La propietat (banc, gran tenidor, etc) us haurà de respondre com a màxim en 7 dies dient-vos quina d’aquestes dues opcions us aplicarà:

 • Reducció del 50% de la renda de lloguer durant el temps que duri l'estat d'alarma i si la situació de vulnerabilitat ho requereix. Es podrà prorrogar aquesta reducció durant 4 mesos.
 • Moratòria en el pagament del rebut de lloguer sencer, durant el temps que duri l'estat d'alarma i les mensualitats següents, sense que puguin superar-se en cap cas els 4 mesos. S'ajornarà mitjançant el fraccionament de les quotes durant almenys 3 anys o pel temps de vigència que li quedi a l'arrendament. Les quantitats ajornades seran retornades a la persona arrendadora sense interessos.

Els inquilins  podreu tenir accés al programa de microcrèdits per poder fer front al pagament d’aquestes rendes.

Als habitatges públics de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya se’ls aplica una moratòria en el pagament del lloguer mentre duri la situació d’excepcionalitat (consultar informació al web de l’AHC).

Què passa si el meu contracte de lloguer aviat acabarà o ja ha vençut?

Els contractes amb data de venciment des del 2 d'abril fins dos mesos després de la finalització de l'estat d'alarma es podran prorrogar a petició del llogater per 6 mesos més des de la data de finalització del contracte. Ara bé, la sol·licitud de pròrroga ha de ser ACCEPTADA per l'arrendador i podeu arribar a un altre tipus d'acord si així ho considereu les dues parts.

Podeu contactar-nos a través del correu electrònic  habitatge@artes.cat.

Tinc un procediment judicial obert. Em poden desnonar mentre duri l'estat d'alarma?

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat la suspensió de les actuacions judicials programades i dels terminis processals durant la vigència de l'estat d'alarma. A més, l’article 1 del RDLL 11/2020 preveu que, un cop finalitzat l’estat d’alarma, es podran suspendre per un termini de 6 mesos els desnonaments de les llars sense alternativa habitacional, en els procediments de desnonament derivats de contractes subjectes a la LAU en els que s’acrediti davant el jutjat una situació de vulnerabilitat.

Consultar informació relacionada a l’Agencia d’Habitatge de Catalunya.

Com es reconeix una situació de vulnerabilitat econòmica a efectes d'obtenir moratòries o ajudes estatals en relació amb el lloguer de l'habitatge habitual?

Les persones llogateres que vulgueu acollir-vos a aquestes mesures heu de complir les següents condicions (TOTES):

 • Haver patit un ERTO, quedar a l'atur o estar en situació de reducció de jornada.
 • Els ingressos de la llar no poden ser superiors a 3 vegades l'IPREM (incrementat en 0.1, si hi ha fills o ascendents a càrrec, o 0.15, si la família és monoparental). En cas de discapacitat d'un dels membres de la llar, 4 o 5 vegades depenent del grau de la discapacitat. L'IPREM mensual està establert en 537,84€ (7.519,59€ anuals en 14 pagues).
 • La suma de les despeses corresponents a la renda de lloguer i dels subministraments bàsics ha de ser superior al 35% dels ingressos nets de la llar.
 • Amb alguna excepció, cap membre de la unitat familiar arrendatària ha de disposar en propietat o usdefruit d'un altre habitatge a Espanya.

L’acreditació d’aquestes situacions es faran aportant o donant consentiment de consulta telemàtica de la documentació que es detalla a l’article 6 del RDLL 11/2020. Tanmateix, si no poguéssiu aportar alguna documentació per motius relacionats amb la crisi del COVID-19, podeu substituir-ho fent una declaració responsable del compliment dels requisits, que inclogui també l’explicació dels motius que us impedeixen entregar aquesta documentació i un cop finalitzi l’estat d’alarma disposareu del termini d’un mes per aportar els documents que no haguéssiu facilitat.

Formularis disponibles a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Quina documentació es necessària presentar per al reconeixement de la situació de vulnerabilitat?

 1. Documentació que acrediti que vostè ha estat afectat per la crisi de COVID-19.
  • Si vostè és treballador per compte aliè: un certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació. Pot obtenir-se per mitjà de la seu electrònica de la seguretat social, o en les Oficines.
  • Si vostè és treballador per compte propi: En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.
 2. Documentació que acrediti el nombre de persones que forma la unitat familiar
  • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
  • Certificat d'empadronament històric, relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als 6 mesos anteriors. Pot obtenir-se a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Artés  a l’apartat de Catàleg de Tràmits / Sol·licitud de Certificat o Volant d’Empadronament. (Es necessari disposar de DNI electrònic o a través del servei d’ idCat Mòbil).
  • Declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.
 3. Titularitat dels béns:
  • Nota simple del servei d'índexs de el Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar. Des de la pàgina web oficial dels Registradors de la propietat s'informa que si es necessita una nota simple per acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica es pot sol·licitar per correu electrònic al Registre de la Propietat on tingui inscrit el seu habitatge habitual o, si escau, a qualsevol dels Registres de la ciutat on tingui la seva residència habitual incorporant necessàriament fotocòpia de l'DNI de la persona sobre la qual s'hagi de expedir la informació o, si s'escau, de tots els membres de la unitat familiar. 

Si no pogués aportar algun dels documents requerits, podrà substituir-ho mitjançant una declaració responsableque inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi del COVID-19, que li impedeixen aquesta aportació.

Després de la finalització de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues disposarà del termini d'un mes per l'aportació dels documents que no hagués facilitat.

Formularis disponibles a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges