Reconeixement de situació de vulnerabilitat econòmica

Com es reconeix una situació de vulnerabilitat econòmica?

Per al reconeixement de la situació de vulnerabilitat econòmica s’han de complir TOTS els requisits:

 1. Haver sofert una pèrdua substancial d'ingressos lligada a una situació de desocupació, ERTE, o reducció de jornada per motiu de cures, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d'ingressos.
 2. Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics que pagui l'arrendatari, sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt de la unitat familiar. Per subministraments bàsics s'entenen: electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua, telèfon fix i mòbil, i contribucions a la comunitat de propietaris.
 3. Que la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que habita aquest habitatge habitual NO sigui propietària o  usufructuària d'algun habitatge a Espanya. No compten les participacions heretades, ni els casos en els quals se sigui titular d'un habitatge que no estigui disponible per causa aliena a la seva voluntat o que no sigui accessible per a una persona d'aquesta unitat de convivència amb discapacitat

Quina documentació es necessària presentar per al reconeixement de la situació de vulnerabilitat?

Cal presentar la següent documentació:

 1. Documentació que acrediti que vostè ha estat afectat per la crisi de COVID-19.
  • Si vostè és treballador per compte aliè: un certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació. Pot obtenir-se per mitjà de la seu electrònica de la seguretat social, o en les Oficines.
  • Si vostè és treballador per compte propi: En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.
 2. Documentació que acrediti el nombre de persones que forma la unitat familiar
  • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
  • Certificat d'empadronament històric, relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als 6 mesos anteriors. Pot obtenir-se a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Artés  a l’apartat de Catàleg de Tràmits / Sol·licitud de Certificat o Volant d’Empadronament. (Es necessari disposar de DNI electrònic o a través del servei d’ idCat Mòbil).
  • Declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.
 3. Titularitat dels béns:
  • Nota simple del servei d'índexs de el Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar. Des de la pàgina web oficial dels Registradors de la propietat s'informa que si es necessita una nota simple per acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica es pot sol·licitar per correu electrònic al Registre de la Propietat on tingui inscrita seu habitatge habitual o, si escau, a qualsevol dels Registres de la ciutat on tingui la seva residència habitual incorporant necessàriament fotocòpia de l'DNI de la persona sobre la qual s'hagi de expedir la informació o, si s'escau, de tots els membres de la unitat familiar. 
 4. Declaració responsable de deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients segons el Reial Decret.

Si no pogués aportar algun dels documents requerits, podrà substituir-ho mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi del COVID-19, que li impedeixen aquesta aportació.

Després de la finalització de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues disposarà del termini d'un mes per l'aportació dels documents que no hagués facilitat.

 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges